๑ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๑ บุคลากร จำนวน ๒๑ คน

about table1

about table2

๑.๒  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๔ คน

about table3

๑.๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๘ คน

about table4

๑.๔ หน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๔ หน่วย

(๑) หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด หมู่ ๑

(๒) หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด หมู่ ๒

(๓) หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด หมู่ ๓

(๔) หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด หมู่ ๔

 การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เลือกตั้งวันที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖

about table5

๒ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

(๑)  การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มทุกประเภท ๒๒ กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

-  กลุ่มอาชีพ ๑๘ กลุ่ม

-  กลุ่มออมทรัพย์ ๔ กลุ่ม

(๒)  จุดเด่นของพื้นที่

เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์  ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์สัตว์ป่า และสัตว์น้ำ  และยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี

Attachments:
Download this file (แผน-ปปช.-66-70-1.pdf)แผน-ปปช.-66-70-1.pdf[ ]546 kB