๑ การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านสะดวก  แต่การติดต่อคมนาคมกับตัวอำเภอศรีสวัสดิ์หรือตัวจังหวัดกาญจนบุรี  ยังเดินทางด้วยความลำบากเนื่องจากอยู่ห่างไกล

๒ การโทรคมนาคม

-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๘ ตู้

๓ การไฟฟ้า

-  จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ทั้ง ๔ หมู่

๔ แหล่งน้ำธรรมชาติ

- อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ๑ แห่ง

๕ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ๑ แห่ง

๖ พื้นที่ทำการเกษตรกรรม  รวม ๕,๔๘๖ ไร่

- หมู่ ๑ : ๑,๔๔๐ ไร่

- หมู่ ๒ : ๑,๓๑๗ ไร่

- หมู่ ๓ : ๖๔๘ ไร่

- หมู่ ๔ : ๒,๐๘๑ ไร่

๗ พื้นที่ป่า  รวม ๑๘๐,๗๖๔ ไร่

- หมู่ ๑ : ๒๙,๑๕๐ ไร่

- หมู่ ๒ : ๕๘,๓๐๐ ไร่

- หมู่ ๓ : ๑๖,๑๗๐ ไร่

- หมู่ ๔ : ๗๗,๑๔๔ ไร่