วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ให้เป็นองค์กรของประชาชน สร้างการเรียนรู้ สร้างคน สร้างสังคม มุ่งสู่สังคมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ มีการบริหารงาน การบริการอย่างทั่วถึง โดยสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐแนวใหม่ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

๕.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของตำบลอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๕. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

๖. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

๗. ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๘. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา

๙. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต