คณะผู้บริหาร

 • นายนพนันท์ ศรีสุวรรณ์

  นายนพนันท์ ศรีสุววรณ์
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
  โทร 086-165-8502

 • นายสมศักดิ์ ชาวนา

  นายสมศักดิ์ ชาวนา
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
  โทร 089-035-1182

 • นายไพรวัลย์ พิศูจน์

  นายไพรวัลย์ พิศูจน์
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
  โทร 081-778-7126

 • นายประทีป บัวศรี
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
  โทร 087-810-4088

 • นายมาโนช คูหา

  นายมาโนช คูหา
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
  โทร 081-856-6042

 • นางสาวพัชรีย์ กันภัย

  นางสาวพัชรีย์ กันภัย
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทร 098-247-9171

 • นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ

  นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร 086-104-8051


พิมพ์