นโยบาย/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ดได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน ๕  ด้าน  ดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรมนุษย์  ชุมชน  สังคม และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และยาเสพติด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา  สาธารณสุข  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดี  ของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง

วัตถุประสงค์

มุ่งหวังที่จะให้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด   เป็นผู้นำในการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใสทั้งการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

แนวทางการพัฒนา

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

๒. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายและอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการคลัง การเศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินของ อบต.ให้มีความมั่นคงมีทรัพยากรการเงินที่คงที่ มีเศรษฐกิจที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณให้มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และรายได้อื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำระบบเทคโนโลยีมาใช้งาน

๒. จัดทำระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งหวังให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ได้มีเส้นทางคมนาคมที่ครบถ้วน  และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในทุกด้านมีระบบประปาที่ดี  มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอต่อการเกษตรและคมนาคมการระบายน้ำที่ดี  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการแก่ประชาชน  ส่งเสริมและอนุรักษ์รักษาส่งเสริม

แนวทางการพัฒนา

๑. ก่อสร้างถนนให้เพียงพอ

๒. จัดหาและจัดสร้างแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

๓. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติตามและให้บริการแก่ประชาชน

๔. ส่งเสริม อบรม จัดตั้ง กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

๕. ส่งเสริมให้มีการนำสิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่

๖. ควบคุมดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์การก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยกรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและยาเสพติด

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ผู้นำชุมชน  สมาชิก ตลอดจนข้าราชการลูกจ้างในตำบลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้านส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นสังคมที่เข็มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทำให้ชุมชนที่ไม่ต้องพึ่งพา ยาเสพติด

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแก่ประชาชน และประชาชนทั่วไป

๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสังคมในรูปแบบต่าง ๆ

๓. จัดหาอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในเรื่องการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

๑๐

๔. จัดตั้งและฝึกอบรม อปพร. หรือตำรวจชุมชนในพื้นที่สนับสนุนกิจการเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยต่าง ๆ

๕. สร้างชุมชนให้มีการสอดคล้องตรวจสอบควบคุมและดูแลในเรื่องของยาเสพติด เพื่อไปสู่ชุมชนที่เข็มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

มุ่งหวังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ได้รับโอกาสในการศึกษาการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และรู้รักษาและส่งเสริมภูมิปัญญาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

๑. จัดหาวัตถุ และอุปกรณ์ทางการศึกษาให้เพียงพอ

๒. จัดสร้างศูนย์บริการการเรียนรู้ของชุมชนและเด็ก เยาวชนและประชาชน

๓. ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนให้เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตตำบล

๔. จัดสร้างและจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาตลอดจนวัตถุอุปกรณ์ให้เพียงพอ

๕. ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของท้องถิ่นทุกชนิด

๖. ส่งเสริมให้เด็กประชาชนทั่วไปได้มีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ กับทางวัดในพื้นที่

๗. จัดสร้างสวนสาธารณะ สำหรับประชาชน

นโยบายการพัฒนาจังหวัด

๑. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนสู่สากล

๓. ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารตำบล

– พัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้มีความคิดริเริ่ม

– ส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ

– การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

– การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

– การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

– การจัดลำดับปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  จะต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ให้เป็นองค์กรของประชาชน สร้างการเรียนรู้ สร้างคน สร้างสังคม มุ่งสู่สังคมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ มีการบริหารงาน การบริการอย่างทั่วถึง โดยสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐแนวใหม่ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

๕.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของตำบลอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๕. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

๖. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

๗. ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๘. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา

๙. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต