ข้อมูลอื่นๆ

๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่ ป่าไม้และสัตว์น้ำ

ป่าไม้ ตำบลหนองเป็ดมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้  ซึ่งอยู่ในความดูแลของเขตอนุรักษ์  พันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระ มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ  เช่น ไม้ประดู่  ไม้มะค่าโมง  ไม้ตะเคียน  ไม้แดง  ไม้ชิงชัน  ไม้ไผ่  ไม้รวด รวมถึงไม้เบญจพรรณอื่น ๆ

สัตว์น้ำ เนื่องจากตำบลหนองเป็ด มีพื้นที่ติดกับขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งมีปลาหลากหลายพันธุ์ เช่น ปลาแรด ปลาชะโด ปลากระสูบ ปลาเวียน ปลาบึก ปลานิล และอีกหลายพันธุ์

๒ มวลชนจัดตั้ง

-  ลูกเสือชาวบ้าน ๑ รุ่น

-  อปพร. ๘๓ คน

-  ตำรวจชุมชน ๑๐ คน

-  อสป. ๖๐ คน


พิมพ์