สภาพทางสังคม

๑ การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง

๑. โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ (ขยายโอกาส มัธยมศึกษาตอนต้น)

๒. โรงเรียนบ้านทุ่งนา (ขยายโอกาส มัธยมศึกษาตอนต้น)

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบุก ๒๙ คน

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนา ๒๗ คน

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๔ แห่ง

๒ สถาบันและองค์การทางศาสนา

-  วัด ๒ แห่ง

๑. วัดเกาะบุก

๒. วัดทุ่งนาวราราม

๓ สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะบุก ๑ แห่ง

-  ศูนย์ อสม.ประจำชุมชน ๔ แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ที่ทำการสายตรวจตำบล ๑ แห่ง

-  ศูนย์ อปพร.อบต.หนองเป็ด ๑ แห่ง

-  ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ๑ แห่ง


พิมพ์