สภาพทางเศรษกิจ

๑ อาชีพ

-  ทำการเกษตร

-  รับจ้าง

-  ค้าขาย

-  เลี้ยงสัตว์

๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

-  ปั๊มน้ำมัน ๑ แห่ง


พิมพ์