องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ขอเชิญประชาชนที่เคยได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ดร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

g


พิมพ์