เชิญประชุมร่วมกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะบริเวณรอบอ่างเก็บนำ้เขื่อนศรีนครินทร์


พิมพ์