ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕


พิมพ์