คำสั่งการมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานจ้าง (เฉพาะราย) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


พิมพ์