คำสั่งการมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


พิมพ์