คำสั่งการมอบหมายให้รองนายก องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองเป็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


พิมพ์