คำสั่ง การมอบหมายและอำนาจให้รองนายก อบต ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


พิมพ์