วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
"พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ให้เป็นองค์กรของประชาชน สร้างการเรียนรู้ สร้างคน สร้างสังคม มุ่งสู่สังคมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ มีการบริหารงาน การบริการอย่างทั่วถึง โดยสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐแนวใหม่ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"