ประกาศ อบต.หนองเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


พิมพ์