ประกาศ อบต.หนองเป็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบุก ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


พิมพ์